Đảm bảo

Nếu chúng ta đảm bảo một đối tượng, có nghĩa là chúng ta đang dựa quá nhiều vào nó để thành công, điều này sẽ không có lợi cho chúng ta chút nào.