Săn bắn

Nếu bạn đi săn, nó có nghĩa là kinh doanh tốt và thịnh vượng. Nếu bạn mơ thấy người khác đang săn bắn, nó có nghĩa là thiệt hại về tài sản. Cũng sẽ có rất nhiều công việc và lợi nhuận ít.