Mân Côi

Bạn đang cố gắng tìm kiếm một sự bảo vệ siêu nhiên, nhưng giống như bất kỳ hình thức cầu nguyện nào khác, điều này có lẽ phản ánh mong muốn của bạn đối với những người khác chịu đựng vấn đề của bạn.