Chữ O

Giấc mơ này có thể muốn cho bạn biết về nhu cầu được bảo vệ nhưng cũng là trải nghiệm nội tâm và nguồn năng lượng.