Ngoại quốc

Nó tượng trưng hoặc tăng cường những thay đổi. Nó cũng có thể cho thấy xu hướng suy nghĩ không ổn định và nhu cầu kiểm soát tâm trí của chúng ta. Một số tác giả cho rằng nếu ai đó là người nước ngoài thì có nghĩa là kẻ thù hoặc đối thủ của chúng ta sẽ sớm đầu hàng.